Het boek "Prestatiebeoordeling, functioneringsgesprekken en potentieelprognose" gaat over de praktijk van personeelsbeoordeling in bedrijven en andere organisaties. Beoordelen is een even veelvuldig bekritiseerd als gehanteerd instrument. Onder bepaalde voorwaarden kan het personeelsbeoordelingssysteem een sleutelrol spelen in het moderne personeelsbeleid. Het kan een schat van informatie opleveren over het functioneren van medewerkers en organisaties in het verleden en het heden. Bovenal kan met deze informatie de huidige en toekomstige ontwikkeling van medewerkers en organisatie worden begeleid.

 

In het boek wordt aandacht besteed aan de praktische voorwaarden op het gebied van ontwerp, invoering en gebruik van een personeelsbeoordelingssysteem, die de kans op een onjuist gebruik van dit instrument verkleinen. Er zal onder andere aan de hand van uitvoerige praktijkvoorbeelden worden ingegaan op:

-          de criteria die bij de keuze (en ontwerp) van het systeem een rol kunnen spelen

-          de rol die de verschillende partijen kunnen en moeten spelen om te komen tot een goed werkend systeem

-          in de praktijk veelvuldig voorkomende fouten en knelpunten die een optimaal functioneren van een systeem in de weg staan

-          de gesprekstechnieken, welke voor de verschillende beoordelingssituaties geschikt zijn.

 

Het doel van deze publicatie is tweeledig. Allereerst willen de auteurs aantonen dat personeelsbeoordeling, mits op de juiste wijze ingevoerd, een onmisbaar instrument is in de ontwikkeling van organisatie en medewerker. Daartoe wordt een drietal vormen van beoordeling behandeld, namelijk prestatiebeoordeling, functioneringsgesprekken en potentieelprognose. Tevens wordt een overzicht gegeven van een aantal innovatieve regelingen op deze gebieden.

Op de tweede plaats willen de auteurs diegene die in de praktijk met het instrument te maken hebben of krijgen van dienst zijn, door een handleiding aan te bieden voor het ontwerp, de invoering en het gebruik van het systeem.

De projectmatige invoer van het systeem wordt stap voor stap beschreven, waarbij met name aandacht aan de procesmatige begeleiding wordt besteed. Samenwerken, trainen en voorlichten zijn drie van de sleutelbegrippen die voor het slagen van een op moderne leest geschoeid beoordelingssysteem essentieel zijn. Een andere voorwaarde is dat de beoordelingssystemen moeten passen binnen het gevoerde Human Resource Management/Human Talent Management-beleid en moeten aansluiten bij de andere personeelsinstrumenten, zoals beloning, functiewaardering, opleiding en training, werving en selectie, management development en outplacement.

 

De auteurs hopen dat deze uitgave een handzaam en praktisch hulpmiddel zal zijn voor managers, personeelsfunctionarissen, ondernemingsraadsleden en alle andere studenten van de personele praktijk.